ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์และพันธกิจ | คณาจารย์ | บุคลากร |


วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการเกี่ยวกับชีวเคมีทางการแพทย์์

พันธกิจ

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่เป็นเลิศ , ทำการวิจัยที่มีความสำคัญ รวมทั้งให้การบริการทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทยและนานาชาติ