วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560

รศ.นพ. ยงชัย นิละนนท์

ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชและ ประธานจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก
ปี 2560

ศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม

จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

เฉลิมพระเกียรติ”

ในการนี้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองของประชาชนชาวไทย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและ สร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ อีกท้ังยังเป็นการรวมพลังของ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกาลังกาย

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชและ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล


เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

ในปีนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 3" ขึ้น ภายใต้แนวคิด "โรคหลอดเลือดสมองรู้จัก รักษาได้ ป้องกันได้" ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ณ แยก จปร. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้ง 3” แบ่งประเภทของกิจกรรม ดังนี้
1. เดิน ระยะทาง 4.7 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท จำนวน 18000 ท่าน (นับร่วมกับกิจกรรม วิ่ง)
2. วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท จำนวน 18000 ท่าน (นับร่วมกับกิจกรรม เดิน)
3. ปั่น ระยะทาง 30 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท จำนวน 2000 ท่าน
*** โดยมีบริการจัดส่งเสื้อผ่านไปรษณีย์ 50 บาท

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทจะได้รับ
เสื้อกิจกรรม
เหรียญที่ระลึก
ของว่างและน้ำดื่ม

สถานที่จัดงาน

บริเวณจุด Start ณ แจก จปร. เส้นทาง เดิน วิ่ง

บริเวณจุด Finish ณ โรงพยาบาลศิริราช

เส้นทางกิจกรรม

1. เดิน 4.7 กม.
เส้นทาง เดิน
เริ่มต้นจากแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานพระราม 8 และตรงมายังสะพานเดินรถถนนอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายไปทาง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์เข้าเส้นชัยลานหน้าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

เส้นทางกิจกรรม

2. วิ่ง 10.5 กม.
เส้นทาง ปั่น
เริ่มต้นจากแยก จปร. เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพานพระราม 8 ต่อเนื่องไปยังทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชนนี โดยใช้เส้นทาง (ฝั่งขาออก) และกลับต้วบริเวณ โรงพยาบาล หู ตา คอ จมูกกลับมาทางเดิม (ฝั่งขาออก) และเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่สะพานเดินรถถนนอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายไปทาง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์เข้าเส้นชัยลานหน้าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

เส้นทางกิจกรรม

3. ปั่นจักรยาน 30 กม.
เส้นทาง ปั่น
เริ่มต้นจากแยก จปร. เลี้ยวซ้ายไปสู่แยกวิสุทธิกษัตริย์เพื่อขึ้นสะพานพระราม 8 (ฝั่งขาเข้า) มุ่งหน้าขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชนนี จนสิ้นสุดทางคู่ขนาน และกลับตัวมาทางเดิม (ฝั่งขาออก) และตรงมายังสะพานเดินรถถนนอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช การุณย์ เข้าเส้นชัยลานหน้าโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
สำหรับกลุ่มปั่น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1 มือใหม่ ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
กลุ่ม 2 ความเร็ว 20 - 25 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
กลุ่ม 3 ความเร็ว 25 ขึ้นไป กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เวลา 03.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณงาน ตั้งขบวน เดิน วิ่ง ปั่น
เวลา 04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมตัวเริ่มพิธี
เวลา 04.20 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
เวลา 04.30 น.พิธีเปิดงาน ‘แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ’ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 3
เวลา 05.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดโดยเริ่มจาก วิ่ง - เดิน - ปั่นจักรยาน
เวลา 06.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มทยอยเข้าเส้นชัย พร้อมรับเหรียญที่ระลึก
เวลา 08.00 น.สิ้นสุดกิจกรรม

ตัวอย่างเสื้อและเหรียญที่ระลึก


ผู้สนับสนุนหลัก

/*************************/
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลโพธาราม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรีมย์
โรงพยาบาลชัยนาทนเรณทร
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Contact

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

My Location


เลขที่ 2,
ถนนวังหลัง,
แขวงศิริราช,
เขตบางกอกน้อย,
กรุงเทพฯ 10700,
โทร 02-414-1020