ปาฐกถาอุดม โปษกฤษณะ และรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท
 
  ประวัติความเป็นมา
       รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ก่อกำเนิดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สนับสนุน ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณแพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่น และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์ผู้อื่นในการพัฒนาสาธารณสุขในชนบทอื่นต่อไป โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมอบโล่เกียรติยศเป็นรางวัล พร้อมกับเชิญเป็นผู้บรรยาย “ปาฐกถาเกียรติยศ” ในวันรับมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลังจากที่ศาสตรายจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ ได้พ้นจากตำแหน่งคณบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว “ปาฐกถาเกียรติยศ” จึงได้เปลี่ยนเป็น “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ”
     ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น “ครูแพทย์” ที่สำคัญท่านหนึ่งของศิริราช เป็นที่นิยมยกย่องและคารวะเทิดทูนของศิษย์ในฐานะนักวิชาการที่ใฝ่ใจศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้งในวิทยาการหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศัลยศาสตร์และปัญหาสาธารณสุขในชนบท สร้างทัศนคิดที่ดีในการออกไปช่วยชาวชนบทนท้องถิ่นที่ขาดแทนแพทย์ และเป็นผู้ก่อตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของศิริราชที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ระยะหนึ่ง แม้ว่าท่านจะครบเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม ท่านก็ยังออกไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ที่ทำงานในชนบทอยู่ต่อมาอีกเป็นเวลาหลายปี นามของท่านจึงสมควรปรากฏเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคคลรุ่นหลังสืบไป
     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บรรดาศิษย์และญาติมิตรของท่านอาจารย์ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง ก่อตั้งเป็น “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ” ขึ้นในศิริราชมูลนิธิ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ใช้ดอกผลดำเนินงานเกี่ยวกับ “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” ซึ่งทางคณะกรรมการประชุมวิชาการได้ขออนุมัตืท่านอาจารย์ใช้ดอกผลเป็นรางวัลแก่แพทย์ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท
 
  รางวัลที่แพทย์ดีเด่นในชนบทจะได้รับ
 
  • โล่เกียรติยศจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • เงินรางวัลจากดอกผลของ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • ได้รับเกียรติเป็นผู้ยรรยาย “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” ในงานประชุมวิชาการของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

กำหนดการจัดปาฐกถา
  มีต่อ...