: :
โครงการติดดาว ประจำปี 2556

สามารถ download เอกสารแนบตามรายการ ดังนี้
        - คู่มือโครงการติดดาว ประจำปี 2556
        - แผนการดำเนินงานโครงการติดดาว ประจำปี 2556
        - Powerpoint นำเสนอชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

        - Powerpoint นำเสนอชี้แจงการเข้าระบบ IT วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารประกอบการเสนอพิจารณารางวัลโครงการติดดาว

ประเภทหน่วยงาน
แบบฟอร์มสรุปข้อมูล / บทคัดย่อโครงการ
         - แบบฟอร์มสรุปข้อมูลประกอบการประเมินคะแนนในการเสนอขอรับรางวัลฯ (แบบฟอร์มหน่วยงานที่ 1)
        - บทคัดย่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (แบบฟอร์มหน่วยงานที่ 2)

แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลฯ
         - หน่วยงานดีเด่น (นง.1)
         - หน่วยงานดีเด่นดาวทอง (นง.2)
         - หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม (นง.3)


ประเภทนวัตกรรม :
บทคัดย่อ
        - บทคัดย่อนวัตกรรมดีเด่น และนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร  (แบบฟอร์มนวัตกรรมที่ 1)
        - บทคัดย่อนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean  (แบบฟอร์มนวัตกรรมที่ 2)

แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลฯ
        - นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน (นว.A)
        - นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา (นว.B)
        - นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ประเทภหน่วยงาน (นว.C)
        - นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ประเภททีมสหสาขา (นว.D)
        - นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภทหน่วยงาน (นว.E)
        - นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภททีมสหสาขา (นว.F)

ศึกษารายละเอียด เกณฑ์พิจารณาตัดสินรางวัลฯ  ได้ที่ SiNet  หนังสือเวียนงานพัฒนาคุณภาพ (เวียนแจ้ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556)
และ หน้างานพัฒนาคุณภาพ (HA) หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  ( 8764, 6740 ต่อ 102, 103)

เอกสารประกอบ  : 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 5/11/2556 - 5/11/2556
update : 25/3/2557 11:22:31

  <<Back