: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6410]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [949]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1403]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [747]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [788]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [700]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [390]
แผนผังองค์กร  [565]
แบบใบลาอุปสมบท  [130]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [792]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [885]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [337]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [177]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [191]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [430]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1580]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [923]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [367]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [733]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [470]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [1067]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1424]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4902]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [586]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [537]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1184]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4263]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2480]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [685]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1446]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [2052]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1494]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [461]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [556]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [589]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [479]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [767]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [678]
ใบสืบราคา  [2835]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [442]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [396]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [544]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [388]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2155]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1636]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [512]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [831]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [890]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2324]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2547]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [715]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [751]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [1007]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [448]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [634]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1255]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [579]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [620]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [911]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [982]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2127]
การ RESET PASSWORD  [570]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [830]