: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4517]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [785]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [987]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [587]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [608]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [536]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [274]
แบบใบลาอุปสมบท  [27]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [565]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [651]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [252]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [51]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [50]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [190]
แผนผังองค์กร  [311]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1169]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [611]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [258]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [408]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [347]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [727]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1041]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4541]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [417]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [378]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [827]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3122]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1745]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [427]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1057]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1533]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1024]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [331]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [443]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [444]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [378]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [587]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [530]
ใบสืบราคา  [2613]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [326]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [278]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [405]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [283]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1921]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1281]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [368]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [655]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [671]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2045]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2251]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [531]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [606]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [771]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [336]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [523]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1012]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [443]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [476]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [776]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [844]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1950]
การ RESET PASSWORD  [453]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [684]