: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5794]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [870]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1229]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [674]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [704]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [634]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [335]
แผนผังองค์กร  [465]
แบบใบลาอุปสมบท  [75]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [685]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [761]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [291]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [115]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [134]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [322]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1406]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [766]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [306]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [615]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [406]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [896]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1248]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4769]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [500]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [462]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1034]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3866]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2138]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [596]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1307]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1863]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1316]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [386]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [496]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [487]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [430]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [677]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [605]
ใบสืบราคา  [2721]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [384]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [337]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [480]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [333]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2068]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1474]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [434]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [758]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [822]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2237]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2429]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [660]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [685]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [934]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [386]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [573]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1154]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [507]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [545]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [839]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [914]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2045]
การ RESET PASSWORD  [510]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [763]