: Download เอกสาร :
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [668]
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [3897]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [818]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [500]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [532]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [448]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [224]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [66]
แผนผังองค์กร  [209]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1002]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [509]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [197]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [330]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [276]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [618]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [909]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4356]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [342]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [313]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [685]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2709]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1454]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [338]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [889]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1300]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [872]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [268]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [384]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [378]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [315]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [490]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [445]
ใบสืบราคา  [2512]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [277]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [221]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [311]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [227]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1796]
แบบใบขอยกเลิกวันลา  [205]
ใบลาพักผ่อน  [545]
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [454]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1157]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [307]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [586]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [600]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1921]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2168]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [458]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [536]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [690]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [294]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [483]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [907]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [378]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [414]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [719]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [783]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1875]
การ RESET PASSWORD  [409]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [588]