: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5848]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [876]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1242]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [683]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [708]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [643]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [340]
แผนผังองค์กร  [476]
แบบใบลาอุปสมบท  [82]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [697]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [775]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [295]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [122]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [138]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [332]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1428]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [793]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [311]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [649]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [413]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [913]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1274]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4786]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [508]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [471]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1059]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3922]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2190]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [611]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1325]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1893]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1341]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [394]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [504]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [493]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [436]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [690]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [613]
ใบสืบราคา  [2740]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [389]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [342]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [487]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [339]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2078]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1495]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [442]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [767]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [830]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2252]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2445]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [665]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [690]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [943]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [391]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [578]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1166]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [511]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [555]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [847]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [919]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2051]
การ RESET PASSWORD  [516]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [771]