: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5219]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [816]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1078]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [626]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [647]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [588]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [294]
แผนผังองค์กร  [392]
แบบใบลาอุปสมบท  [45]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [594]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [680]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [263]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [79]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [88]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [241]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1286]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [686]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [273]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [465]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [367]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [789]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1126]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4615]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [445]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [414]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [922]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3534]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1936]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [481]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1199]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1710]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1171]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [346]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [460]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [458]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [401]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [624]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [562]
ใบสืบราคา  [2656]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [351]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [299]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [437]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [299]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2012]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1382]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [392]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [707]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [730]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2128]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2316]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [573]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [641]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [840]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [355]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [547]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1087]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [471]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [498]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [798]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [873]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1988]
การ RESET PASSWORD  [479]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [722]