: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4346]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [730]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [928]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [554]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [587]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [511]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [263]
แบบใบลาอุปสมบท  [16]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [524]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [615]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [240]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [31]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [31]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [159]
แผนผังองค์กร  [291]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1124]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [585]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [240]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [371]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [332]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [700]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1002]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4461]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [396]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [362]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [788]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3023]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1648]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [397]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1009]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1464]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [983]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [321]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [430]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [424]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [362]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [558]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [490]
ใบสืบราคา  [2590]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [314]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [262]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [358]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [272]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1894]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1239]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [343]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [640]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [650]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2016]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2226]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [511]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [573]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [746]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [321]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [510]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [991]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [412]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [463]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [759]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [827]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1930]
การ RESET PASSWORD  [442]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [641]