: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5710]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [862]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1208]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [670]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [694]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [629]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [328]
แผนผังองค์กร  [454]
แบบใบลาอุปสมบท  [70]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [676]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [751]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [287]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [107]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [124]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [313]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1381]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [749]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [301]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [593]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [404]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [873]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1221]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4743]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [492]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [452]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1012]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3807]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2092]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [580]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1285]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1836]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1285]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [379]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [487]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [481]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [427]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [666]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [589]
ใบสืบราคา  [2708]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [380]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [331]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [476]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [328]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2059]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1453]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [427]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [749]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [805]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2221]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2416]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [646]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [679]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [917]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [384]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [571]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1145]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [501]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [539]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [835]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [907]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2036]
การ RESET PASSWORD  [505]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [758]