: Download เอกสาร :
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [709]
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4240]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [887]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [542]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [569]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [493]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [250]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [12]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [11]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [123]
แผนผังองค์กร  [267]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1080]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [560]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [218]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [352]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [306]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [671]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [978]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4425]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [376]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [342]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [758]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2963]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1594]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [374]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [967]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1424]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [944]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [293]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [410]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [409]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [345]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [532]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [475]
ใบสืบราคา  [2557]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [303]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [242]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [338]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [254]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1861]
แบบใบขอยกเลิกวันลา  [229]
ใบลาพักผ่อน  [581]
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [487]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1214]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [329]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [621]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [628]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1990]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2202]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [494]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [559]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [728]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [312]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [500]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [967]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [398]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [446]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [749]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [811]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1914]
การ RESET PASSWORD  [429]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [624]