: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6193]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [914]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1347]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [717]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [751]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [671]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [365]
แผนผังองค์กร  [527]
แบบใบลาอุปสมบท  [103]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [748]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [839]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [313]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [151]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [164]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [383]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1530]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [873]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [332]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [697]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [440]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [998]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1365]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4860]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [547]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [508]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1137]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4114]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2367]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [652]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1386]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1987]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1428]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [423]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [526]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [562]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [456]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [728]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [647]
ใบสืบราคา  [2792]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [410]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [366]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [516]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [359]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2113]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1581]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [475]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [801]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [856]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2294]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2512]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [685]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [724]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [980]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [412]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [607]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1216]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [546]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [592]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [880]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [945]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2088]
การ RESET PASSWORD  [536]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [801]