: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5030]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [807]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1047]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [617]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [640]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [573]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [289]
แผนผังองค์กร  [362]
แบบใบลาอุปสมบท  [38]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [583]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [668]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [261]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [70]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [77]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [229]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1251]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [661]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [270]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [439]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [365]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [774]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1099]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4589]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [437]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [404]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [886]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3409]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1882]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [465]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1159]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1658]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1133]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [343]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [454]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [455]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [392]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [615]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [551]
ใบสืบราคา  [2647]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [345]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [296]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [430]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [294]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1983]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1352]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [385]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [692]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [715]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2103]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2294]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [560]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [633]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [821]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [349]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [541]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1065]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [461]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [494]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [793]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [866]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1978]
การ RESET PASSWORD  [473]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [714]