: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5546]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [846]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1151]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [655]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [677]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [615]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [316]
แผนผังองค์กร  [432]
แบบใบลาอุปสมบท  [58]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [642]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [715]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [279]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [99]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [114]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [283]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1346]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [722]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [291]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [548]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [396]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [839]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1191]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4699]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [476]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [442]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [979]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3728]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2036]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [547]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1263]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1791]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1250]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [367]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [477]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [475]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [419]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [650]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [580]
ใบสืบราคา  [2685]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [370]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [320]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [460]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [316]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2041]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1433]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [414]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [732]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [776]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2187]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2373]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [619]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [666]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [889]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [372]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [561]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1126]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [488]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [527]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [820]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [898]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2016]
การ RESET PASSWORD  [498]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [747]