: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4430]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [755]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [965]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [571]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [596]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [524]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [271]
แบบใบลาอุปสมบท  [22]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [549]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [640]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [246]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [38]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [41]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [179]
แผนผังองค์กร  [302]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1145]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [601]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [250]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [391]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [339]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [711]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1025]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4506]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [409]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [371]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [810]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3069]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1696]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [410]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1033]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1507]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1006]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [327]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [439]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [437]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [371]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [574]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [517]
ใบสืบราคา  [2601]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [321]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [270]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [388]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [280]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1906]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1257]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [357]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [649]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [663]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2031]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2240]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [527]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [592]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [761]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [330]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [516]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1004]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [424]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [471]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [770]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [835]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1938]
การ RESET PASSWORD  [447]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [672]