: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4379]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [735]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [945]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [562]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [591]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [515]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [267]
แบบใบลาอุปสมบท  [20]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [537]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [625]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [243]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [34]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [36]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [171]
แผนผังองค์กร  [294]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1141]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [593]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [244]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [377]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [336]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [706]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1013]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4471]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [401]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [367]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [802]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3046]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1666]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [402]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1020]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1477]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [995]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [325]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [434]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [430]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [367]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [563]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [497]
ใบสืบราคา  [2594]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [317]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [265]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [363]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [277]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1897]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1245]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [347]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [643]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [657]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2023]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2232]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [516]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [577]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [752]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [325]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [513]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [995]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [415]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [467]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [764]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [832]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1933]
การ RESET PASSWORD  [444]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [646]