: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5976]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [891]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1287]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [696]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [724]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [651]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [351]
แผนผังองค์กร  [493]
แบบใบลาอุปสมบท  [90]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [718]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [801]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [300]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [133]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [149]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [352]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1465]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [819]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [317]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [673]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [421]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [948]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1308]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4820]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [520]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [479]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1088]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3976]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2249]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [628]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1347]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1925]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1368]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [403]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [512]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [499]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [441]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [703]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [622]
ใบสืบราคา  [2764]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [394]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [348]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [493]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [344]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2091]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1528]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [450]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [775]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [840]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2269]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2479]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [670]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [701]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [956]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [400]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [590]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1185]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [523]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [567]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [861]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [932]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2070]
การ RESET PASSWORD  [522]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [783]