: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4296]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [721]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [905]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [549]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [578]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [505]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [257]
แบบใบลาอุปสมบท  [9]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [507]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [597]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [235]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [21]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [22]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [141]
แผนผังองค์กร  [274]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1103]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [569]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [229]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [359]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [316]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [687]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [989]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4442]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [386]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [351]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [773]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2989]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1623]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [386]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [983]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1438]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [962]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [310]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [420]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [418]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [355]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [545]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [484]
ใบสืบราคา  [2577]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [308]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [256]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [350]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [266]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1875]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1225]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [336]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [633]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [640]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2001]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2215]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [503]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [567]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [735]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [315]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [505]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [982]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [406]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [457]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [755]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [823]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1923]
การ RESET PASSWORD  [436]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [635]