: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5936]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [887]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1271]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [690]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [715]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [648]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [346]
แผนผังองค์กร  [485]
แบบใบลาอุปสมบท  [87]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [711]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [790]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [298]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [129]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [143]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [344]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1453]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [808]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [315]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [667]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [416]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [932]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1294]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4807]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [516]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [475]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1077]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3947]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2219]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [618]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1337]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1912]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1356]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [401]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [507]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [497]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [440]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [698]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [617]
ใบสืบราคา  [2756]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [393]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [345]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [492]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [343]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2088]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1518]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [447]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [772]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [836]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2262]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2467]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [668]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [696]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [951]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [398]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [584]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1176]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [517]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [561]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [855]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [928]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2064]
การ RESET PASSWORD  [520]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [779]