: Download เอกสาร :
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [669]
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [3920]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [820]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [503]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [532]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [448]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [226]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [68]
แผนผังองค์กร  [212]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1005]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [509]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [197]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [330]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [278]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [619]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [910]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4356]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [342]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [313]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [687]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2720]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1458]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [338]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [892]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1306]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [877]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [269]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [386]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [378]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [316]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [491]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [446]
ใบสืบราคา  [2515]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [277]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [221]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [315]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [229]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1798]
แบบใบขอยกเลิกวันลา  [205]
ใบลาพักผ่อน  [545]
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [455]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1159]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [307]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [586]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [600]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1923]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2169]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [461]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [537]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [690]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [294]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [483]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [914]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [378]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [415]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [719]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [784]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1877]
การ RESET PASSWORD  [410]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [590]