: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5735]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [865]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1212]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [670]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [695]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [630]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [332]
แผนผังองค์กร  [456]
แบบใบลาอุปสมบท  [72]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [678]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [755]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [287]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [108]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [126]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [319]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1386]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [750]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [303]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [601]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [404]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [878]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1225]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4753]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [493]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [453]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1014]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3820]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2109]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [585]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1290]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1840]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1294]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [382]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [489]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [483]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [427]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [669]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [590]
ใบสืบราคา  [2712]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [381]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [331]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [476]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [330]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2062]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1457]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [428]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [749]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [813]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2228]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2423]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [654]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [680]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [925]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [385]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [571]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1149]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [502]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [541]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [835]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [909]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2039]
การ RESET PASSWORD  [506]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [761]