: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5368]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [831]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1102]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [640]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [656]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [601]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [301]
แผนผังองค์กร  [406]
แบบใบลาอุปสมบท  [51]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [609]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [689]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [268]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [89]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [99]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [254]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1307]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [704]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [280]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [498]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [378]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [815]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1154]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4653]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [461]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [423]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [944]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3626]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1977]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [505]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1223]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1749]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1207]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [354]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [467]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [462]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [408]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [635]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [570]
ใบสืบราคา  [2669]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [360]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [308]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [447]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [307]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2026]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1404]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [402]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [717]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [748]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2153]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2337]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [592]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [655]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [861]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [360]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [553]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1105]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [478]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [510]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [807]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [880]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1997]
การ RESET PASSWORD  [489]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [736]