: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4606]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [792]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1010]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [599]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [617]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [546]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [279]
แผนผังองค์กร  [327]
แบบใบลาอุปสมบท  [31]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [571]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [654]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [257]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [58]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [56]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [200]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1192]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [626]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [263]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [420]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [352]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [745]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1054]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4558]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [421]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [386]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [839]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3182]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1777]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [442]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1079]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1573]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1058]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [337]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [445]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [446]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [380]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [594]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [540]
ใบสืบราคา  [2621]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [333]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [289]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [416]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [289]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1933]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1308]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [378]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [666]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [691]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2060]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2264]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [545]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [619]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [794]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [341]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [531]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1021]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [451]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [482]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [783]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [854]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1960]
การ RESET PASSWORD  [463]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [695]