: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6377]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [940]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1383]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [734]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [772]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [690]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [378]
แผนผังองค์กร  [553]
แบบใบลาอุปสมบท  [119]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [778]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [869]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [328]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [166]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [181]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [412]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1571]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [909]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [354]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [723]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [459]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [1048]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1408]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4886]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [570]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [525]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1172]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4253]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2465]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [673]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1435]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [2038]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1483]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [442]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [543]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [578]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [470]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [750]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [665]
ใบสืบราคา  [2820]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [429]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [384]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [530]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [375]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2144]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1623]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [494]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [819]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [877]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2313]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2533]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [703]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [741]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [996]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [432]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [624]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1246]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [565]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [609]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [897]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [964]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2108]
การ RESET PASSWORD  [558]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [820]