: Download เอกสาร :
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [712]
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4256]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [891]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [544]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [573]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [496]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [252]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [14]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [15]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [132]
แผนผังองค์กร  [269]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1086]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [563]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [222]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [355]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [308]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [675]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [982]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4430]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [378]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [344]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [765]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2968]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1602]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [380]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [970]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1431]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [946]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [296]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [414]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [410]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [349]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [535]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [477]
ใบสืบราคา  [2562]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [304]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [244]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [340]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [256]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1866]
แบบใบขอยกเลิกวันลา  [232]
ใบลาพักผ่อน  [587]
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [492]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1215]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [331]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [623]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [633]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1994]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2207]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [496]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [560]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [730]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [314]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [502]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [971]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [400]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [448]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [752]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [815]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1917]
การ RESET PASSWORD  [431]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [627]