: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6031]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [900]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1304]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [705]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [733]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [659]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [354]
แผนผังองค์กร  [508]
แบบใบลาอุปสมบท  [95]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [727]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [811]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [306]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [138]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [152]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [364]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1488]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [837]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [322]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [677]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [429]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [962]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1321]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4836]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [527]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [492]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1099]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4012]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2290]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [635]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1363]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1943]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1387]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [410]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [517]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [513]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [445]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [713]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [636]
ใบสืบราคา  [2773]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [398]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [356]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [502]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [349]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2101]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1545]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [464]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [782]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [847]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2277]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2490]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [678]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [709]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [962]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [404]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [598]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1192]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [530]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [579]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [866]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [934]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2076]
การ RESET PASSWORD  [527]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [787]