: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6362]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [932]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1366]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [727]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [766]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [684]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [373]
แผนผังองค์กร  [543]
แบบใบลาอุปสมบท  [111]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [767]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [860]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [320]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [160]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [173]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [401]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1560]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [900]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [344]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [715]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [451]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [1031]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1398]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4877]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [561]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [518]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1163]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4240]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2448]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [665]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1424]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [2032]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1473]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [430]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [535]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [570]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [465]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [739]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [658]
ใบสืบราคา  [2810]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [420]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [379]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [524]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [369]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2133]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1614]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [485]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [812]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [868]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2304]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2523]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [695]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [734]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [988]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [422]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [615]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1237]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [558]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [602]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [890]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [955]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2099]
การ RESET PASSWORD  [548]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [810]