: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4284]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [719]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [905]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [548]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [578]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [502]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [254]
แบบใบลาอุปสมบท  [2]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [505]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [596]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [234]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [18]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [18]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [140]
แผนผังองค์กร  [272]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1098]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [566]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [226]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [358]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [312]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [681]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [988]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4438]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [381]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [348]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [772]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2982]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1615]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [386]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [978]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1436]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [956]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [306]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [417]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [412]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [352]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [540]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [482]
ใบสืบราคา  [2574]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [308]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [247]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [345]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [262]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1873]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1220]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [335]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [627]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [637]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1999]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2211]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [500]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [566]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [732]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [315]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [504]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [979]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [402]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [452]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [754]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [819]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1923]
การ RESET PASSWORD  [434]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [635]