: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5899]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [882]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1255]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [689]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [711]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [646]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [344]
แผนผังองค์กร  [480]
แบบใบลาอุปสมบท  [84]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [702]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [780]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [296]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [126]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [142]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [334]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1449]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [806]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [313]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [666]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [414]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [927]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1290]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4804]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [513]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [474]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1074]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3941]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2214]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [615]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1333]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1908]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1351]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [397]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [506]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [496]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [438]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [694]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [616]
ใบสืบราคา  [2748]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [391]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [343]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [491]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [341]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2086]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1516]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [445]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [771]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [834]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2259]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2461]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [666]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [695]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [946]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [394]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [580]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1172]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [515]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [558]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [850]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [926]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2057]
การ RESET PASSWORD  [517]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [776]