: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6471]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [963]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1417]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [759]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [797]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [709]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [398]
แผนผังองค์กร  [580]
แบบใบลาอุปสมบท  [140]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [805]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [897]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [344]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [187]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [198]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [441]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1603]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [944]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [376]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [745]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [479]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [1091]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1446]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4920]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [595]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [548]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1199]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4304]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2511]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [695]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1468]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [2073]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1520]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [472]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [567]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [610]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [496]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [777]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [686]
ใบสืบราคา  [2851]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [451]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [408]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [554]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [396]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2166]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1665]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [524]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [840]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [898]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2336]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2560]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [725]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [760]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [1018]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [454]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [644]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1269]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [600]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [632]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [919]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [992]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2144]
การ RESET PASSWORD  [582]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [839]