: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4491]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [780]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [982]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [586]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [603]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [534]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [273]
แบบใบลาอุปสมบท  [24]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [561]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [648]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [250]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [43]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [47]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [186]
แผนผังองค์กร  [308]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1158]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [609]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [256]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [406]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [344]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [721]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1033]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4534]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [414]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [376]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [820]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3107]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1734]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [420]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1049]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1524]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1018]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [330]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [441]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [439]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [376]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [583]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [528]
ใบสืบราคา  [2610]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [324]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [275]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [401]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [283]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1916]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1272]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [363]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [653]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [668]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2042]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2246]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [529]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [602]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [769]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [334]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [520]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1008]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [439]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [474]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [774]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [841]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1948]
การ RESET PASSWORD  [451]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [682]