: Download เอกสาร :
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [703]
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4203]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [871]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [537]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [563]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [489]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [245]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [8]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [8]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [113]
แผนผังองค์กร  [262]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1064]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [550]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [215]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [347]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [303]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [664]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [970]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4412]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [368]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [338]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [741]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [2942]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1574]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [364]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [958]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1413]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [931]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [287]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [407]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [405]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [340]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [525]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [471]
ใบสืบราคา  [2553]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [293]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [236]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [333]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [248]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1853]
แบบใบขอยกเลิกวันลา  [226]
ใบลาพักผ่อน  [570]
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [478]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1211]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [325]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [614]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [620]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [1982]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2198]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [490]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [555]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [723]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [306]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [496]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [960]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [393]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [440]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [741]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [806]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1905]
การ RESET PASSWORD  [426]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [615]