: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5885]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [879]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1248]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [687]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [710]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [644]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [342]
แผนผังองค์กร  [479]
แบบใบลาอุปสมบท  [82]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [699]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [776]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [295]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [125]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [140]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [332]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1447]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [804]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [312]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [661]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [413]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [926]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1289]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4797]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [510]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [473]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1070]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3937]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2209]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [614]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1331]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1904]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1346]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [395]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [505]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [494]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [436]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [690]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [615]
ใบสืบราคา  [2742]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [389]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [342]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [488]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [340]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2084]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1514]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [444]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [770]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [832]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2258]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2455]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [665]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [694]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [944]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [392]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [579]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1170]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [514]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [557]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [849]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [922]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2056]
การ RESET PASSWORD  [516]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [773]