: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4457]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [762]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [974]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [578]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [599]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [529]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [272]
แบบใบลาอุปสมบท  [22]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [555]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [642]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [247]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [39]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [43]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [181]
แผนผังองค์กร  [303]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1154]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [606]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [254]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [402]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [343]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [715]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1030]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4518]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [410]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [374]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [814]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3084]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1715]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [414]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1043]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1514]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1012]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [329]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [439]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [438]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [375]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [579]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [523]
ใบสืบราคา  [2609]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [323]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [272]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [393]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [281]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1914]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1263]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [359]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [651]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [666]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2037]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2243]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [527]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [593]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [767]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [330]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [516]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1007]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [434]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [471]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [771]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [837]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1944]
การ RESET PASSWORD  [451]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [678]