: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4406]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [741]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [953]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [564]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [595]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [521]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [270]
แบบใบลาอุปสมบท  [21]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [539]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [631]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [245]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [35]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [39]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [173]
แผนผังองค์กร  [300]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1144]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [597]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [247]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [385]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [339]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [708]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1019]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4492]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [407]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [370]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [809]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3061]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1689]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [409]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1029]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1501]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1004]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [327]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [438]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [435]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [370]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [566]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [509]
ใบสืบราคา  [2598]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [320]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [268]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [375]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [279]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1903]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1254]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [352]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [646]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [661]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2028]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2236]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [522]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [582]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [757]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [327]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [515]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [998]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [421]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [470]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [767]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [834]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1937]
การ RESET PASSWORD  [446]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [658]