: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4335]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [729]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [927]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [553]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [585]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [511]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [263]
แบบใบลาอุปสมบท  [16]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [523]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [614]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [240]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [30]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [30]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [158]
แผนผังองค์กร  [287]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1119]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [581]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [238]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [367]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [328]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [695]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [999]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4449]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [394]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [361]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [781]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3014]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1641]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [393]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [999]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1457]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [976]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [319]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [429]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [423]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [361]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [557]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [489]
ใบสืบราคา  [2588]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [312]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [262]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [358]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [272]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1888]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1237]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [342]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [640]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [648]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2011]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2225]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [510]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [573]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [744]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [321]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [510]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [991]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [412]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [462]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [758]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [827]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1930]
การ RESET PASSWORD  [440]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [639]