: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [5816]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [872]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1238]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [679]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [706]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [639]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [338]
แผนผังองค์กร  [470]
แบบใบลาอุปสมบท  [79]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [689]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [765]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [292]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [119]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [136]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [325]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1416]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [774]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [309]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [629]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [409]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [906]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1259]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4780]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [506]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [466]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1048]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3892]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2158]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [600]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1312]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1872]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1324]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [390]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [501]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [490]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [432]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [684]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [608]
ใบสืบราคา  [2728]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [387]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [338]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [485]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [336]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2073]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1481]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [437]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [762]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [827]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2242]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2440]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [663]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [686]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [937]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [388]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [576]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1157]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [509]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [550]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [843]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [916]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2049]
การ RESET PASSWORD  [513]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [767]