: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [4775]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [799]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1020]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [609]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [628]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [559]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [282]
แผนผังองค์กร  [342]
แบบใบลาอุปสมบท  [34]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [578]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [658]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [258]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [65]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [60]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [214]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1212]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [637]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [265]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [426]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [357]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [752]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1067]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4575]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [427]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [392]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [856]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [3264]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [1816]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [456]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1104]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1609]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1085]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [339]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [447]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [448]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [384]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [603]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [544]
ใบสืบราคา  [2632]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [336]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [292]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [421]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [290]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [1949]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1326]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [381]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [675]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [706]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2076]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2280]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [555]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [624]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [808]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [344]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [533]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1035]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [454]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [484]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [786]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [860]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [1966]
การ RESET PASSWORD  [466]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [705]