: Download เอกสาร :
แบบฟอร์มใบซ่อมแซม 7955  [6011]
แผนรองรับน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลศิริราช.pdf  [897]
แบบฟอร์มที่ใช้ขอรหัสล็อคอินและรหัสผ่าน (แจ้งซ่อมออนไลน์)  [1295]
วิธีการปฏิบัติการให้บริการ 9339 CALL CENTER  [698]
วิธีปฏิบัติการจัดทำใบเบิกในระบบ SAP  [727]
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบคลังวัสดุในระบบ SAP  [656]
วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือยกเลิกใบเบิกในระบบ SAP  [353]
แผนผังองค์กร  [498]
แบบใบลาอุปสมบท  [94]
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ใช้ได้ทุกประเภท  [722]
แบบใบลาพักผ่อน ใช้ได้ทุกประเภท  [806]
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา ใช้ได้ทุกประเภท  [302]
คู่มือการใช้งานระบบ_SiIMS_สำหรับ_Staff_V.3  [136]
PowerPoint นำเสนอการรับข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ ชมเชยและข้อเสนอแนะของคณะฯ  [150]
แบบฟอร์มค่าตอบแทน,ค่าล่วงเวลา (ใหม่)  [357]
รายละเอียดการบำรุงรักษาลิฟต์ ปี 2555  [1479]
การสำรองไฟฟ้า(ข้อมูล 14 ก.ค. 54)  [827]
รายชื่อหน่วยงานที่ร้องขอการแจ้งประสานงานก่อนสับถ่ายไฟฟ้า(ฉบับส่งวิศวกรตรวจข้อมูล)  [320]
แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [675]
Presentation แผนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 16-17 กค 54  [425]
แผนฉุกเฉินระบบสาธารณูปโภค  [956]
แผนเตรียมความพร้อม เวลาไฟฟ้าดับ  [1315]
แผนฉุกเฉินสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [4827]
แผนฉุกเฉิน ของ Call Center  [522]
แผนการเดินเครื่องสูบน้ำจ่ายท่อเมนในกรณีฉุกเฉิน  [489]
แผนบำรุงรักษาสำหรับลิฟต์ Elevator Maintenance  [1094]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจักร, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฯลฯ  [4000]
แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ 2554  [2278]
แผนปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคารศูนย์โรคหัวใจ  [632]
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน "สถานีไฟฟ้าย่อย"  [1358]
การบำรุงรักษาของช่างไฟฟ้าแสงสว่าง แผนงานปี 2554  [1938]
แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรน้ำอุปโภค- บริโภค  [1382]
แบบฟอร์มกรอกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/ภาควิชา  [408]
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการวางฎีกา  [515]
แบบฟอร์มบันทึกการขอซื้อ การขอจ้าง และสรรหา  [506]
แบบฟอร์มบันทึกติดตามใบสั่งจ้างและวางบิล  [444]
ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเร่งด่วน  [708]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน  [628]
ใบสืบราคา  [2769]
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ 3  [397]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [355]
วิธีปฏิบัติการบันทึกข้อมูลรับซ่อมส่งภายนอก (ส่วนธุรการ)  [501]
วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและสรรหางานซื้อ (ตกลงราคา)  [347]
วิธีปฏิบัติการฝึกอบรม OJT  [2098]
ใบบันทึกการบำรุงรักษาน้ำประปา  [1540]
บันทึกปริมาณการผลิตน้ำสำหรับอุปโภค  [459]
ใบฝากวัสดุคลังงานซ่อมบำรุง  [781]
ฟอร์มการตรวจเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา E-auc  [843]
ใบประเมินผลการฝึกอบรม OJT (ON The Job Trainning)  [2274]
ใบประเมินผลการสัมภาษณ์  [2484]
บันทึกการขอซื้อ การขอจ้างและสรรหา  [677]
ทะเบียนควบคุม OCCURENCE Report From  [708]
ใบยืมวัสดุคลัง 1009  [959]
ใบขอสำเนาเอกสาร  [402]
ใบยืนยันการใช้เอกสารคุณภาพ HA  [595]
แบบฟอร์มจัดทำ WI ใหม่  [1189]
ใบขอขึ้นทะเบียน/ยกเลิก/ปรับปรุงเอกสารคุณภาพใหม่  [528]
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอกาศ  [574]
แบบฟอร์มขอสร้างรหัสวัสดุ  [862]
ใบขอเพิ่มครุภัณฑ์  [933]
ใบส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์  [2074]
การ RESET PASSWORD  [525]
แบบฟอร์มการ CHEANG PASSWORD  [785]