: คำถามที่พบบ่อย (FAQ) :
คำถาม - คำตอบชำนาญงาน
 
การประชุมเรื่อง “ความก้าวหน้าในสายอาชีพ”
สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 -15.30 น.

ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 151. ผลงานที่ได้นำเสนอในโครงการติดดาวแล้ว เหตุใดยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการขอกำหนดตำแหน่ง ต้องทำเพิ่มอีก 1 ชิ้น

ตอบ ต้องพิจารณาว่าผลงานเรื่องนั้นคืออะไร ยกตัวอย่าง “ผ้าปิดตา” ซึ่งใช้เวลาเราโดยสารเครื่องบิน หรือมีขายในท้องตลาดแถววังหลัง ร้านที่ขายของสายการบินต่างๆ ถือว่าไม่ใช่นวัตกรรมแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้เพราะไม่ใช่สิ่งใหม่ มีใช้อยู่แล้ว เพียงแต่นำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยแทนผู้โดยสารของสายการบิน งานในลักษณะนี้เมื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพของผลงานตามเกณฑ์แล้ว พบว่ายังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งในการขอกำหนดตำแหน่ง คุณภาพของผลงานต้องอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทั้งนี้แล้วแต่ว่า จะขอกำหนดตำแหน่งอะไร หากเปรียบเหมือนการประกวดนางงามในแต่ละเวทีอาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน บางคนประกวดได้ตำแหน่งนางงามประจำจังหวัด แต่ไม่ได้การันตีว่าจะต้องได้ตำแหน่งนางสาวไทย หรือนางงามจักรวาล ดังนั้นการที่จะบอกว่าผลงานใช้ได้หรือไม่นั้น ขอให้ยึดหลักว่า จะใช้ผลงานเพื่ออะไรก็ให้ใช้เกณฑ์ของเรื่องนั้นเป็นสำคัญ

2. ผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งตอนที่เป็นข้าราชการมี 1 ชิ้นที่ไม่ผ่าน เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยแล้วจะขอนำผลงานนั้นมาใช้อีกได้หรือไม่

ตอบ มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ระบุว่าผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของผลงานซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หากระบุว่าไม่ผ่าน จะแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่ง และให้มีการประเมินคุณภาพอีกครั้งหนึ่งจะกระทำมิได้
 
3. เป็นข้าราชการมา 10 ปี แล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะสามารถขอกำหนดตำแหน่งได้เลยหรือไม่

ตอบ ต้องขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทำงานที่หอผู้ป่วย/หน่วยงานเดิมตลอดระยะเวลา 10 ปี หรือไม่ ผู้ถามตอบว่าใช่ ถ้าเช่นนั้น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่จะขอกำหนดตำแหน่ง “ผ่าน” สามารถขอกำหนดตำแหน่ง “ชำนาญงาน” ได้ แต่ถ้ามีการย้ายหน่วยงาน แล้วกลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนต้องดำรงตำแหน่งที่หน่วยงานนั้นอย่างน้อย 5 ปี

4. มีผลงานแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะเขียนอย่างไร

ตอบ ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วันนี้ขอให้ผู้เข้าประชุมกรอกข้อมูลในแบบประเมินผลการประชุม คณะกรรมการฯ และงานวิจัยและวิชาการจะรวบรวมผู้ที่มีผลงานเพียงพอ เพื่อจัดให้คำแนะนำเรื่องการเขียนแบบประวัติ หรือขอคำปรึกษาเป็นรายบุคคลจากคณะกรรมการฯ ที่นำเสนอในช่วงแรกของการประชุมแล้ว นอกจากนี้งานวิจัยและวิชาการจะเปิดคลินิกชำนาญการ  ผู้ที่ประสงค์จะขอกำหนดตำแหน่งสามารถขอคำปรึกษาได้

5. คลินิกชำนาญการจะเปิดเมื่อไร 

ตอบ คลินิกชำนาญการเปิดทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 -16.30 น. ณ งานวิจัยและวิชาการ แต่เนื่องจาก งานวิจัยและวิชาการมีอัตรากำลังน้อย และผู้ให้บริการอาจติดภารกิจอื่น เช่น ติดประชุม ดังนั้นจึงขอความกรุณาโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

ผู้ตอบคำถาม นางสาว ชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งฯ

 
โดย นางสาวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ  <charatnikul.yim@mahidol.ac.th>   วัน/เดือน/ปี : 1/11/2555 15:38:09