: บริการของหน่วยงาน :
บริการผ่าตัดรักษาโรคทางหู คอ จมูก

ลักษณะบริการ : ให้บริการผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก  แก่ผู้ป่วยทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ  ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและแบบองค์รวม ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี และมีกระบวนการควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  จำนวนห้องผ่าตัดที่เปิดให้บริการจำนวน 7 ห้อง 

สถิติผู้มารับบริการ : ปริมาณผู้มารับบริการ เฉลี่ย 3,600-3,900  ราย/ปี (ข้อมูลสถิติปี 2551)  โดยเป็นผู้ป่วยโรคทางคอและกล่องเสียง  ร้อยละ 50  เป็นผู้ป่วยโรคทางหู ร้อยละ 32  และเป็นผู้ป่วยโรคทางจมูกร้อยละ 18

เป้าหมายบริการ

ให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ปลอดภัยจากความเสี่ยงขณะผ่าตัด  มีความทันสมัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งผู้ป่วยได้รับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด  ระหว่างผ่าตัด  และหลังผ่าตัด อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เวลาเปิดให้บริการ

ให้บริการผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก ตลอด 24 ชั่วโมง  และบริการผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ดังนี้

::: ในเวลาเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และหลัง 16:00 น. ไปจนกว่ารายที่ผ่าตัดค้างอยู่ในแต่ละวันจะเสร็จลง

::: ผ่าตัดฉุกเฉินทางหู คอ จมูก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

::: ผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16:00-22:00 น.

หัตถการที่แสดงความเชี่ยวชาญ

โดยพิจารณาจากหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง มีปริมาณให้บริการมาก มีค่าใช้จ่ายสูงหรือมีความยุ่งยากซับซ้อน ได้ดังนี้

 

ชื่อหัตถการทางการแพทย์

ความหมายของหัตถการ

DL Micro Excision with Laser

การผ่าตัดบริเวณกล่องสียงด้วยเลเซอร์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

ESS

การผ่าตัดในช่องจมูกเพื่อเปิดรูระบายของโพรงไซนัสด้วยกล้องจุลทรรศน์

Tracheostomy

การผ่าตัดเจาะหลอดลมคอ

Tympanoplasty with Mastoidectomy

การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู และกรอกระดูกกกหู

Thyroidectomy

การผ่าตัดก้อนเนื้องอกของต่อมไธรอยด์ออกไป

Total Laryngectomy

การผ่าตัดกล่องเสียงออกไป

 

หน่วยผ่าตัด โสต นาสิก ลาริงซ์ : 
update : 3/8/2552 19:26:49

  <<Back