มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าแรก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รู้จักองค์กร การศึกษา วิจัย วิชาการ บริการประชาชน ศูนย์ข่าวศิริราช

       

              การจัดตั้ง Code CPR สำหรับการช่วยชีวิตในโรงพยาบาลศิริราชได้พยายามดำเนินการมา ตั้งแต่  ศ.เกียรติคุณนพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปรีชา โอภาสานนท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยายังรับราชการอยู่ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประมาณ 2,300 เตียง ประกอบด้วยอาคารต่างๆ จำนวนมาก มี 17 อาคาร ไม่ต่อเนื่องกัน จึงเป็นการยากที่จะจัดตั้ง   code CPR ที่สามารถ ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งโรงพยาบาล

          ต่อมาใน พ.ศ. 2540 ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี  นิมมานนิตย์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เล่าว่า การตามแพทย์ที่มาช่วยเหลือผู้ป่วย cardiac arrest ที่ตึกผู้ป่วยพิเศษ 84 ปี ทำได้ช้ามากต้องตามตัวบุตร
ของผู้ป่วยซึ่งเป็นแพทย์มาจากบ้าน และมาถึงก่อนแพทย์เจ้าของไข้ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์  จึงเรียนเชิญ ศ.คลินิคเกียรติคุณ นพ.ดิเรก จุลชาต หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ หัวหน้าทีมผู้สอน CPR ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ ผู้เคยทำงานวิจัยสำรวจการปฏิบัติการ CPR ในโรงพยาบาลศิริราช และรศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน อาจารย์ สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งทีม code A ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ หรือเฟลโลว์สาขาหทัยวิทยา และแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติการช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ในหอผู้ป่วยที่ไม่มีแพทย์ ประจำตลอดเวลาทั่ว โรงพยาบาล ศิริราชกว่า 100 แห่ง

          พ.ศ. 2540 ในสมัย ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์เป็นคณบดีฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ CPR   โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งครั้งนั้นตั้งชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยมีศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานคนแรก และ รศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์
เป็นเลขานุการ ภายใต้การนำอย่างเข้มแข็งของ ศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณินรศ.นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ ประธานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คุณแหวนดี อุทโท หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สมัยนั้นและคุณประไพ ปูชะพันธุ์   ผู้ประสานงาน CPR ของฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ คุณสนอง กฤษณายุทธหัวหน้างานสื่อ สารคุณไพรพนา  ศรีเสน หัวหน้า รปภ. และคุณชไมพร สมใจ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชจึงทำให้การปฏิบัติงานของ code A  ซึ่งล้มลุกคลุกคลานในระยะแรก มีความเข้มแข็ง เป็นระบบจนถึงทุกวันนี้ โดย คุณประไพ ปูชะพันธุ์ และคณะฯ
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่สุดในการจัดระบบรถ emergency และการจัด zone defibrillator ให้พร้อมใช้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งโรงพยาบาล

          ต่อมาใน พ.ศ. 2543 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน Hospital accreditation (HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในสมัยของคณบดีฯ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร และมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ เป็น รศ.นพ.อุดม คชินทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โดยเลขานุการยังคงเป็นรศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ ในช่วงเวลานั้นงาน CPR ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจาก จะต้องจัดให้มีทีมรับผิดชอบทั้ง โรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ฝ่ายการพยาบาล โดยมอบหมาย พยาบาลมาช่วยงาน 1 ตำแหน่งคือ คุณธนวิน ชวฤาชัย ซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่าง ของศูนย์ฝึกอบรมฯในระยะนั้นซึ่งก่อนที่คณะฯจะได้รับ HA ประมาณ 6 เดือน มีการแบ่ง zoneความรับผิดชอบของ ทีม CPRในโรงพยาบาลศิริราชเป็น 7 zone แต่ละ zone มีทีมแพทย์และพยาบาลรับ ผิดชอบ และทุกหอผู้ป่วยจะมี flow
  chart ในการตามทีมและเครื่อง defibrillator ที่ชัดเจน

          เมื่องานบริการ CPR เข้มแข็งแล้ว รศ.นพ.อุดม คชินทร รศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร และรศ.นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล มีดำริจะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม CPR เพื่อเป็นแหล่งอบรมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการ CPR ของศิริราชทั้งในทารกแรกเกิด เด็ก และผู้ใหญ่ และทุกหลักสูตรแก่บุคลากรทุกระดับ
ซึ่งเดิมมีการสอน CPR กระจัดกระจาย อยู่ในหลายหน่วยงานและภาควิชาฯ เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานทำให้หลัก สูตรต่างๆ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และอุปกรณ์ ในการสอนกระจายอยู่หลายๆที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรของคณะฯ

          ในพ.ศ. 2546 คณบดีฯ  ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ ช่วยชีวิตขึ้น และให้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน CPR ของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรก คือ คณะกรรมการพัฒนาและดำเนินการช่วย ฟื้นคืนชีพ เป็นกรรมการนโยบาย มีรศ.นพ.อุดม คชินทร
เป็นประธาน ส่วนชุดที่ 2 เป็นกรรมการดำเนินการคือ กรรมการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตมีหน้าที่ในการดูแลงานบริการ
และฝึกอบรม โดยมี รศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ เป็นประธานศูนย์ฝึกอบรมฯ คนแรก และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ มีการเพิ่มพยาบาลมาช่วยงานอีก 1 ตำแหน่ง และรับพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
และคนงาน 1 ตำแหน่ง เพื่อประจำศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ห้อง 10035 ตึกสยามินทร์ ชั้น 10
โดยความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.ธารา  ตริตระการ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

          ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตได้รับ
มอบหมายจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ขยายการดำเนินการในการจัดซื้ออุปกรณในการปฏิบัติการ CPR
การ audit CPR และจัดการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับของคณะฯทั้งแพทย์และพยาบาลทั่วทั้งโรงพยาบาลจัดหาอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลภายนอก และสร้างงานวิจัย  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของศูนย์ฝึกอบรมฯ เนื่องจาก
ขอบข่ายงานของศูนย์ฝึกอบรมฯ กว้างขวางมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่ทำงานและฝึกอบรม รวมทั้งที่เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ชัดเจน จึงขออนุมัติคณะฯ  จัดหาสถานที่ทำการใหม่ คือ ตึกโภชนาการ ชั้น 5 ซึ่งต้องปรับปรุงพื้นที่สำหรับ
เป็นสำนักงาน และสถานที่ฝึกอบรมเสริมทักษะปฏิบัติที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์  การดำเนินงานต่างๆ ยังมีการประสานงานและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง แม้ว่าประธานคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด คือ  รศ.นพ.อุดม คชินทรและ ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ หมดวาระ เมื่อต้น พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของคณะฯ ให้เปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการ พัฒนาและดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นคณะกรรมการนโยบายและพัฒนางานช่วยชีวิต เพื่อให้สอดคล้อง กับศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยมี รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ และ ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร เป็นประธานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ ช่วยชีวิตและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนางานช่วยชีวิต ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง KPI ของศูนย์ฝึก อบรมฯ เพื่อการพัฒนางานอย่างมุ่งเป้า และนำเสนอคณะฯให้มีการจัดสรรให้  
เครื่อง defibrillator ในหน่วยงาน ทางคลินิกตามความเสี่ยง/อุบัติการณ์  การทำ CPR อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้หอผู้ป่วย วิกฤตหรือกึ่งวิกฤต มีอย่างน้อย 1 หอผู้ป่วย/1 เครื่อง หอผู้ป่วยทั่วไป มีอย่างน้อย 2 หอผู้ป่วย/1 เครื่อง และหน่วยตรวจทั่วไป
มีอย่างน้อย 4 หน่วย/1 เครื่อง (โดยที่กำหนดให้ต้องมีเครื่อง defibrillator อย่างน้อย 1 เครื่องทุกชั้น/อาคารที่รับผู้ป่วย) เพื่อให้เครื่อง defibrillator สามารถมาถึงสถานที่เกิดเหตุภายในเวลา 5 นาที  การจัดหลักสูตรฝึกการอบรมเสริมทักษะ ปฏิบัติการช่วยชีวิตในเด็ก และ ผู้ใหญ่ก่อนปฏิบัติงานประจำปี สำหรับนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (นักศึกษาแพทย์ ปี 6) แพทย์ประจำบ้าน ปี 1 แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด และสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกทุก 3 ปี ได้แก่ พยาบาลปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพยาบาล และอาจารย์แพทย์ทางคลินิก โดยความร่วมมือของภาควิชาวิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  กุมารเวชศาสตร์ สำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ ศัลยศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล การจัดตั้ง ทีมช่วยเหลือปฏิบัติการช่วยชีวิตในเด็ก (Code P) ทั่วทั้งโรงพยาบาล เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดย ประยุกต์จาก การจัดตั้ง Code A และจัดตั้งทีมช่วยเหลือปฏิบัติการ ช่วย ชีวิต ในทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที (Code N) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2549 ทำให้โรงพยาบาลศิริราช มีทีมช่วยเหลือปฏิบัติการช่วย ชีวิตทั้งในผู้ป่วยทารกแรกเกิดทันทีผู้ป่วยเด็ก
และผู้ใหญ่ทั่วทั้งโรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้นมา

          เมื่อเริ่มมีการ audit CPR โดยคณะกรรมการฯ ทั้งโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ทำให้เป็นแรงผลักดันให้ทุก หน่วยงานทางคลินิก เห็นความสำคัญ และมีการเสริมทักษะปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบการ
สุ่มสำรวจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินระบบและผลการปฏิบัติช่วยชีวิตของหอผู้ป่วย/หน่วยงานทางคลินิก (audit) มีการแบ่งลักษณะหน่วยงานทางคลินิกตามอุบัติการณ์   เป็น 5 ระดับ ดังนี้

ICU

หอผู้ป่วยพักค้างวิกฤตหรือเทียบเท่า

Critical ward

หอผู้ป่วยพักค้างกึ่งวิกฤตมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ cardiac arrest สูง         หรือเทียบเท่า

Procedure

หน่วยบริการตรวจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ Cardiac arrest สูง ไม่มีพักค้าง หรือเทียบเท่า

General ward

หอผู้ป่วยพักค้างทั่วไปหรือเทียบเท่า

OPD

หน่วยบริการทั่วไปหรือเทียบเท่า

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้หน่วยงานทางคลินิก รายงานผลการปฏิบัติการช่วยชีวิตในผู้ป่วย เพื่อ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการจัดระบบการบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่จำเป็น งบประมาณ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมฯ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ได้แก่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด กุมารเวชศาสตร์ สำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ ศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาล และคณบดีฯ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานที่มีการประสานงานอย่างสอดคล้อง และมุ่งเป้า

วิสัยทัศน์
"เป็นนำด้านการปฏิบัติการช่วยชีวิตทั้งทาง
ด้านการฝึกอบรม วิชาการ และวิจัย ที่มี
มาตรฐานสากล"
 

พันธกิจ

  • จัดระบบการช่วยชีวิตในโรงพยาบาล
  • จัดหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการทั้งภาย
    ในและภายนอกคณะแพทย์ฯแก่บุคลากร ทุกระดับให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วย
  • ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติการ
    ช่วยชีวิต
  • งานวิจัย และวิชาการ


ประธานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์     พ.ศ. 2546 - 2548  
 

ศ.พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
พ.ศ. 2548 - 2550

 
ศ.นพ.รุ่งโรจน  ์ กฤตยพงษ์
พ.ศ. 2550 - 2552

 

นพ. เข็มชาติ  หวังทวีทรัพย์
พ.ศ. 2552 - 2554
พ.ศ. 2554 - 2556

 
 
 
      Recommend Link
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ
Thai Clinic
ECG library
Learn CPR You Can do it !

 

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล
(Siriraj CPR Training Center)
อาคารโภชนาการชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช  ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

AmazingCounters.com
free hit counter