News

โครงการฝึกอบรม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์สำหรับหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
          งานวิจัยได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
“พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์สาหรับหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสามารถดาเนินงานตามข้อบังคับของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
เอกสารแนบ
LinK ---- ไม่มี Link ---
<< กลับสู่หน้าข่าวหลัก >>