News

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ครั้งที่ 4
          ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ รพ. รามาธิบดี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องอันจะเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากรังสีต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ
LinK
<< กลับสู่หน้าข่าวหลัก >>