News

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรม ดังนี้
ภาคทฤษฎี
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ภาคทฤษฎี
1 ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation; CPR)
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความรู้ในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน
3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
4 การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีและสารชีวภาพหกรั่วไหล
6 การใช้ถังดับเพลิง
เอกสารแนบ
LinK
<< กลับสู่หน้าข่าวหลัก >>