Activity

โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้านงานวิจัย (CPD-RD)
การทำวิจัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล (CPD-RD-01)โครงการฝึกอบรม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์สำหรับหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
เพื่อความรู้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์สำหรับหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต