คำแนะนำ การขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง จากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28/5/2558 13:33:16
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
โครงการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘”
28/5/2558 13:32:42
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และแบบฟอร์มการสำรวจการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยงาน
28/5/2558 13:29:34
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอเชิญพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลที อี คิว (TEQ Award)
28/5/2558 13:28:24
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2558
28/5/2558 13:14:52
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอเชิญพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2558
28/5/2558 13:14:37
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2557"
-:- ขออภัย มีผู้สนใจสมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ -:-
28/5/2558 13:14:22
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award)
28/5/2558 13:14:06
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน กรกฎาคม 2561