DOWNLOAD FORMS

หนังสือเสนอขออนุมัติต่างๆ

หนังสือขออนุมัติการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติการแก้ไขโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติปิดการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ
แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอต่ออายุการดำเนินโครงการวิจัย
(Annual Report and Application for Continuation of Approved Protocol)
แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย
(Protocol Amendment Form)
แบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย
(Protocol Closure Report)

การขออนุมัติการเข้าใช้ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ลองศิริราช

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าใช้บริการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
แบบฟอร์มการสั่งสัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
แบบฟอร์มแผนการใช้สัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
แบบฟอร์มแจ้งนำสัตว์ออก สัตว์ตาย ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช

**** หมายเหตุ****   นักวิจัยต้องส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย สัปดาห์

 
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน กันยายน 2561