DOWNLOAD FORMS

หนังสือเสนอขออนุมัติต่างๆ

หนังสือขออนุมัติการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติการแก้ไขโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
หนังสือขออนุมัติปิดการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ
แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอต่ออายุการดำเนินโครงการวิจัย
(Annual Report and Application for Continuation of Approved Protocol)
แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย
(Protocol Amendment Form)
แบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย
(Protocol Closure Report)
 
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน มิถุนายน 2561