SUBMIT PROTOCOL
การยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
1. หนังสือขออนุมัติการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
3. แผ่นซีดี บันทึกแบบฟอร์มข้อเสนอ 1 แผ่น
4. แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย 1 ฉบับ
(ตามประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของโครงการวิจัย ฉบับที่ 48/พ.ศ. 2552)
 
กรณีได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
4.1 สำเนาใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
กรณีเป็นบุคลากรภายในคณะ ฯ และไม่ได้รับทุนสำหรับการทำวิจัย
4.2 แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ (ถ้ามี)
กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา และไม่ได้รับทุนการทำวิจัย
4.3 แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย (ถ้ามี)
การเสนอขอต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
1. หนังสือขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มขอต่ออายุการดำเนินโครงการวิจัย 1 ชุด
(Annual Report and Application for Continuation of Approved Protocol)
3. แผ่นซีดี บันทึกแบบฟอร์มขอต่ออายุ 1 แผ่น
4. เอกสารการขอแก้ไขโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง (ถ้ามี)
5. แนบสำเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 1 ชุด
(COA Form)
การขอแก้ไขโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
1. หนังสือขออนุมัติการแก้ไขโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย
การขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง
1. หนังสือขออนุมัติปิดการดำเนินโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย 1 ชุด
(Protocol Closure Report)
3. แผ่นซีดี บันทึกแบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย 1 แผ่น
4. แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ประชุมในวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน
The Siriraj Animal Care and Use Committee will be meeting on 3rd Tuesday of the month.
 
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน กรกฎาคม 2561