การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558
       สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการใช้สัตว์ทดลองจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง
       ในการนี้ ทางสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2558" ขึ้น โดยเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตภายในคณะฯ ที่มีการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มทำการปฏิบัติการวิจัยในสัตว์ทดลอง
update : 16/12/2558 11:38:10
<<Back