การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556

 

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการใช้สัตว์ทดลองจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2556" เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตภายในคณะฯ ที่มีการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มทำการปฏิบัติการวิจัยในสัตว์ทดลอง

 

update : 10/11/2557 10:30:02
<<Back