ปี      
การเข้าเยี่ยมสำรวจสถานดำเนินการเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด   /  ผู้เยี่ยมชมเดือน กรกฎาคม 2561