ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยใน (IPD)

     1.  ติดต่อนายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์
     2.  กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)
     3.  เมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาได้ทันที ในโรงพยาบาลรัฐ โดยไม่ต้องมีหนังสือต้นสังกัด

ขั้นตอนรับบริการผู้ป่วยนอก (OPD)

     1.  ติดต่อนายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์
     2.  กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)
     3.  สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ณ โรงพยาบาลรัฐที่ประสงค์จะเข้ารักษา (สแกนลายนิ้วมือ)
     4.  รอการอนุมัติให้ใช้ระบบ (15 วัน นับจากวันที่สมัครตึงจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงฯ ได้)

ติดต่อใครหากมีปัญหา?

ตรวจสอบสิทธิใน Website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) พบว่าไม่มีสิทธิ์ติดต่อ
     1.  นายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ์ หรือ
     2.  กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

สแกนรายนิ้วมือที่โรงพยาบาลแล้ว ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เกิน 15 วัน (นับจากวันที่สมัคร)
     1.  กรณี รพ. ติดต่อ สำนักงานกลางสารสนเทศ บริการสุขภาพ (สกส.)
     2.  กรณีผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวติดต่อ โรงพยาบาลที่ลงทะเบียน

โดนระงับสิทธิจ่ายตรงฯ ติดต่อ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ถาม - ตอบ?

1.  สมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาลหรือไม่
            ตอบ:  ได้ครับ ไม่มีการจำกัดจำนวนโรงพยาบาลที่มาจะสมัคร
2.  ถ้าเจ็บป่วยแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงฯ ใบเสร็จค่ารักษาจะเบิกได้หรือไม่
             ตอบ:  ได้ครับ
3.  ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถใช้สิทธิ์โครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้หรือไม่
                  ตอบ:  ไม่ได้ครับ ต้องนำใบเสร็จไปวางเบิกที่ต้นสังกัด
4.  ข้าราชการไปทำงาน part - time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้ ถามว่า... บุคคลในครอบครัวจะไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่
               ตอบ:  บุคคลในครอบครัวของข้าราชการกรณีดังกล่าวยังคงสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้    และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้ ไม่ถูกระงับสิทธิ์แต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.)
โทร. 0 2271 0686 – 90 ต่อ 4441, 4684, 4318, 4319
ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.cgd.go.th