งานเลี้ยงรับ-ส่งแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา2555
เรียบเรียงข้อมูลโดย/ภาพประกอบ--คณะกรรมการเว็บไซต์ภาควิชาตจวิทยา เมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน 2555) ศาสตราจารย์แพทย์หญิง กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สุขุม เจียมตน รองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา ได้เข้าร่วมงานรับ-ส่งแพทย์ประจำบ้านใหม่-เก่า ณ โถงกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยาได้กล่าวเปิดงาน และให้อวยพรแก่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยรายนามแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยาประจำปี 2555 มีดังต่อไปนี้ 1. แพทย์หญิงวีรนุช จันทะแจ้ง 2. แพทย์หญิงณิชา แก้วประสม 3. นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ 4. แพทย์หญิงจรัสศรี ฬียาพรรณ 5. แพทย์หญิงรุจี เผือดจันทึก แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคของเส้นผม และผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ประจำปี 2555 มีดังต่อไปนี้ 1. แพทย์หญิงกนลรัตน์ บูชางกูร แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจศัลยศาสตร์ ประจำปี 2555 มีดังต่อไปนี้ 1. แพทย์หญิงนัทจิรา จียาศักดิ์ 2. แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ มีประถม ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ ประธานการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาตจวิทยา ได้มอบของที่ระลึกแก่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษาใหม่ทุกท่าน คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านได้ร่วมขับร้องเพลงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย โดยในงานนี้คณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่อย่างเป็นทางการด้วย