ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก หลักสูตร 2 ปี, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท (หลักสูตร 2 ปี) และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 2 ปี ) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัคร

       1. แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี

       2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก หลักสูตร 2 ปี

       3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท หลักสูตร 2 ปี

       4. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก หลักสูตร 2 ปี

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

    ต้องนำเอกสารดังนี้มาสมัครด้วย

     -   เอกสารการสมัคร 

            รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                            จำนวน  2  ใบ

                ใบ Recommendation                     จำนวน  2  ฉบับ

                ผลคะแนน CU - TEP

     -  เอกสารประวัติการศึกษา

           สำเนาใบ Transcript copy                  จำนวน  1  ใบ

              สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม         จำนวน  1  ใบ

               สำเนาใบปริญญา                               จำนวน  1  ใบ

     -   เอกสารส่วนตัว

             สำเนาบัตรประชาชน                        จำนวน  1  ใบ

                 สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน  1  ใบ

       กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 11 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ และส่งเอกสารพร้อมใบสมัครมาได้ที่ E-mail : ed.anesthesiology@gmail.com  หรือ    ส่งไปรษณีย์มาได้ที่ ฝ่ายการศึกษาภาควิชาวิสัญญีวิทยา สยามินทร์ชั้น 11  เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

  

*** โปรดส่งเอกสารให้ครบ ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2556  มิฉะนั้นจะไม่พิจารณา ***

 ***สัมภาษณ์ในวันที่ 19-20 กันยายน 2556***

 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชญานิษฐ์  หรือ คุณเกษกาญจน์ ได้ที่หมายเลข 02-419-7975 ในเวลาราชการ

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 3 กันยายน 2555
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Department of Anesthesiology)
  ตึกสยามินทร์ ชั้น 11  
  Tel. 0-2419-7990, 0-2419-7979 Fax : 0-2411-3256